Ehitise seadustamine: Kõik, mida pead teadma ebaseadusliku ehitise seadustamise kohta

Ebaseadusliku ehitise seadustamine

Ebaseadusliku hoone seadustamise protsessi ei tohiks edasi lükata. Hoone seadustamine on väga oluline mitmetel põhjustel. Mida kauem omanik viivitab seadustamisega, seda keerulisemaks see muutub, kuna ehitusnormid ja standardid muutuvad pidevalt. Järgnevalt uurime põhjalikumalt ebaseadusliku hoone seadustamise protsessi ning selle olulisust.

Kui hoone on ebaseaduslikult ehitatud, siis sellega kaasnevad ka mitmed takistused nagu näiteks raskused hoone müümisel ja madalam müügihind võrreldes seaduslike hoonetega. Lisaks võib olla keeruline saada vajalikku finantseeringut pankadest, kui on soov suuremat remonti teha või näiteks ehitist laiendada.
Mis aga kõige olulisem, kui ehitis on ebaseaduslik, ei ole kindlustusel kohustust hüvitada kahju õnnetusjuhtumite korral. Seega on oluline mõista, et ebaseadusliku hoone seadustamine on hädavajalik samm, mis tuleb astuda õigeaegselt.

Mida tähendab ebaseaduslik ehitis?

Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis.
Kui omavoliline ehitustegevus on aset leidnud peale ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015), siis sellise ehitise seadustamiseks tuleb taotleda ehitusluba või -teatis samadel tingimustel nagu oleks pidanud seda tegema juba enne ehitustegevuse algust.

Enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015) ehitatud ehitiste seadustamiseks on kehtestatud erireegild ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses. Erireeglid jagavad seadustamise kahte kategooriasse:

1. Ehitised, mis on ehitatud enne 01.01.2003 (enne ehitusseaduse vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt;
2. Ehitised, mis on ehitatud peale 01.01.2003 aga enne 01.07.2015 (enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning lisaks vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Arvestama peab sellega, et ehitustegevuse aega tuleb omavalitsusele ka tõendada.

Millised dokumendid on vajalikud ehitise seadustamiseks? Millised auditid, mõõdistused tuleb teostada?

Ehitise ohutuse ja seadusele vastavuse tõendamiseks on vaja teostada mitmed uuringud ning koostada auditid.
Siin on täpne nimekiri:

GEODEETILINE TEOSTUSMÕÕDISTUS – tegemist on ehitusjärgse kinnistu plaaniga, kuhu on kantud kõik kinnistul paiknevad hooned ja rajatised ning mille alusel saab muuhulgas kontrollida, kas hoone on ehitatud projektikohasesse asukohta. Ühtlasi märgitakse ehitusjärgsele mõõdistusele kinnistul paiknevad katendid, maapinna kõrgused, tehnovõrgud ning muud objektid.

EHITISE TEOSTUSMÕÕDISTUS – ehitise hetkeolukorda kajastav projekt, mis on aluseks ehitise kandmiseks registrisse või muudatusprojekti koostamiseks. Projekti mahus esitatakse hoone korruste plaanid, vaated, lõige ja tehniliste näitajate tabel.

MUUDATUSPROJEKT – olemasoleva ehitusloa saanud ehitusprojekti muutmiseks vajalik projekt ehk kui võrreldes algse projektiga on teostatud muudatusi, mida on võimalik kooskõlastada läbi muudatusprojekti, koostatakse ehitusprojekti muudatus.

ÜLDEHITUSLIK AUDIT – dokument, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni (ehitustööde päevikuid, kaetud tööde akte) ja/või on vajalik, et hinnata ehitusprojekti puudumisel hoone ohutust ja vastavust kehtivatele planeeringutele.

ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT – audit, mille tulemusena peab saama kinnitatud, et hoone elektripaigaldis on ohutu ning kasutamiseks valmis. Uuemate hoonete puhul eeldab auditi koostamine elektripaigaldise projekti ning elektripaigaldise ehitaja poolset vastavusdeklaratsiooni.

TULEOHUTUSAUDIT – audit, millega hinnatakse hoone vastavust tuleohutusnõuetele. Sarnaselt üldehituslikule auditile on tuleohutusaudit vajalik ehitusdokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, sertifikaadid jne) puudumisel.

KÜTTESEADMETE EKSPERTIIS – vajalik dokument, kui ei suudeta tõendada kütteseadmete ohutust. Üksikelamus võib omanik küttekoldeid ise paigaldada, s.h. tehases toodetud tahkeküttekoldeid ning korstnaid, olemas peab olema toodete sertifikaadid, paigaldus- ja kasutusjuhendid ning korstna puhul ka kaetud tööde akt / läbilõikeskeem tõendamaks, et korsten on paigaldatud vahe- ja katuslagedest läbiviimisel paigaldusjuhendile vastavalt. Üksikelamu mittetehaseliste toodete puhul peab aga küttekolde passi puudumisel tellima küttekollete ekspertiisi. Kahe ja enama korteriga elamutes ning muudes suuremates hoonetes küttekoldeid omanik ise enam paigaldada ei või ning küttekollete dokumentatsiooni puudumisel (kaetud tööde aktid, ahjupassid jne) tuleb tellida küttekollete ekspertiis, mis tõendaks paigaldatud toodete vastavust nõuetele.

KORSTNAPÜHKIMISAKT – juhul, kui hoones on kasutusel tahkeküttekoldeid, nt ahi, kamin või pliit, tuleb lasta korstnapühkija kutsetunnistusega isikul kontrollida/puhastada korsten ja ühenduslõõri. Kui korstnapühkija hindab küttesüsteemi nõuetele vastavaks, väljastatakse korstnapühkimise akt. Üksikelamutel tuleb kehtiva seaduse kohaselt süsteemi kontrollida/puhastada iga viie aasta tagant.

GAASIPAIGALDISE AUDIT – juhul, kui hoonet köetakse tänavavõrgust saadava gaasivarustusega, tuleb lasta gaasipaigaldist kontrollida vastavat akrediteeringut omava ettevõtte poolt gaasipaigaldise auditi läbiviimisega. Auditi läbiviimise tulemusena peab selguma, et gaasipaigaldis vastab nõuetele ning on kasutamiseks ohutu.

ÕHKSOOJUSPUMBA PUHUL – soojuspumba pass, KOVi nõudmisel ka mürataseme mõõdistus.

SUNDVENTILATSIOONI PUHUL – õhuhulkade mõõteprotokoll, millest nähtub ruumidesse projekteeritud õhuhulkade tagatus.

JOOGIVEE ANALÜÜSID – vajalik puur- või salvkaevu kasutamisel elamu joogiveevarustusena. Proove saab ise võtta ja laborisse viia või tellida vastav teenus laborist.

PUURKAEVU PUHUL – puurkaevu pass

REOVEEMAHUTI PUHUL – mahuti sertifikaat ja paigaldusakt ning vahest ka reovee äraviimise kohta väljavedu tõendavad arved.

Mul puuduvad paljud dokumendid ning kogu asjaajamine tundub keeruline. Kust leida abi?

Tegemist ongi keerulise protsessiga, aga meie saame teid aidata. Meie spetsialistid tegelevad ehitiste seadustamisega igapäevaselt. Aitame teid vajalike dokumentide koostamisel ja koondamisel ning auditite läbiviimisel. Töötame välja teie ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võtva optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu!
Tule meie TASUTA konsultatsioonile või saada meile päring enda küsimustega SIIT!