Kasutusloa taotlemine: Taotlusest kasutusloa väljastamiseni

Kasutusloataotlus koos seonduvate dokumentidega esitatakse pärast ehitamise lõppu omavalitsusele ehitisregistri kaudu.

Kasutusloa taotlemine on oluline samm ehitise seadustamisel. Kasutusluba on nimelt omavalitsuse kinnitus, et teie valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. Kuid kuidas enda hoonele kasutusluba saada? Millest alustada? Milliseid dokumente on vaja esitada? Kaua menetlemine aega võtab? Artikkel annab vastused.

Esmalt vaata üle, kas sinu hoonele on kasutusluba üldse kohustuslik

Hoonetele, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mille kohta on ehitisregistris korrektne kanne ning mida pole pärast seda laiendatud või rekonstrueeritud, ei ole kasutusluba vaja, ent kui maja on pärast 1995. aastat ehitatud, laiendatud või rekonstrueeritud, on kasutusluba kohustuslik

Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega.

Kas ja millist dokumenti vaja läheb, on määratud tabelis:

Kui te pole kindel, kas teie ehitisel on juba kasutusluba või mitte, siis kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistri keskkonnas ehr.ee

Kasutusloa kontrollimiseks minge aadressile ehr.ee ning toimige järgnevalt:

1. Kirjutage otsingusse ehitise aadress või katastritunnus
2. Klikkige otsitava ehitise “ehitusregistri koodile”
3. Valige loendist alampunkt “Dokumendid”
4. Kui kasutusluba on väljastatud ja registrisse kantud, siis leiate kasutusloa dokumentide loendist.

Millest alustada, kui selgub, et teie hoonele on kasutusluba kohustuslik, kuid kasutusluba puudub?

1. Konsultatsioon kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga

 • Kui oled ise alustamas kasutusloa taotlemise protsessi, siis alusta kohaliku omavalitsuse (KOV) ehitusspetsialistiga konsulteerimisest. Nemad oskavad anda täpset teavet vajalike dokumentide ja protseduuride kohta, lähtudes sinu hoone vajadustest. Kui soovid aga säästa aega ja vaeva, siis on mõistlik usaldada kogu protsess näiteks meie spetsialistide kätte, kes tegelevad kasutuslubade taotlemisega igapäevaselt. Broneeri aeg meie tasuta konsultatsioonile.

2. Ehitusprojekti ülevaatus

 • Kontrollige, kas ehitusloa aluseks olnud projekt vastab tänasele olukorrale. Muudatuste korral tuleb koostada muudatusprojekt.

3. Dokumentatsiooni kogumine

Seadusest tulenevalt peab iga ehitusluba lõppema kasutusloaga. Kasutusloa taotlus koos seonduvate dokumentidega esitatakse pärast ehitamise lõppu omavalitsusele ehitisregistri kaudu. Seonduvateks ehitusdokumentideks on eelkõige:

 • teostusjoonised (nt vundamendi ja tehnovarustuse teostusmõõdistused jne);
 • ehituspäevik;
 • kaetud tööde akt;
 • töökoosolekute protokollid;
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid.

4. Dokumentatsiooni puudumisel telli ehitise audit

Kui igasugune dokumentatsioon ehitise kohta puudub, olgu selleks siis ehitusprojekti, teostusdokumentatsiooni või millegi muu puudumine ja omanik ei suuda ära tõestada, et ehitis on nõuetele vastavalt ehitatud, siis tuleb teostada ehitise auditEhitise auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne.

Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitamise ajal kehtinud nõuetele ja/või ehitise ohutusele esitavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb ametile läbi ehitisregistri esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 2 ning audit koos asjakohase dokumentatsiooniga.
Ehitise auditist saad täpsemalt lugeda siit: Kõik ehitise auditist.
Ehitise auditi saad mugavalt tellida meie spetsialistidelt: Ehitise auditi tellimine

5. Kui dokumentatsioon on koos, siis esita need ehitisregistri kaudu

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse elektrooniliselt ehitisregistri www.ehr.ee kaudu.
Siin on täpsem näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

 • Kasutusloa taotlus;
 • Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed (ehitusloa saanud projekt või mõõdistusprojekt)
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
 • elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
 • gaasipaigaldise audit (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
 • ehitustööde päevikud (nende puudumisel ehitise audit);
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
 • energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
 • ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
 • Veevarustus kanalisatsioon;
 • Elekter;
 • Gaas;
 • Prügivedu
 • Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
 • ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

Tasub meeles pidada, et edukaks taotlemiseks on oluline esitada dokumendid seaduses nõutud kujul!

Riigilõivu tasumine: Riigilõivu tasumise info leiad kohalike omavalitsuste veebilehtedelt.

6. Kasutusloa läbivaatamine ja paranduste tegemine

 Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva, kuid üldiselt sõltub taotlemise menetlemise aeg suuresti omavalitsusest, kus taotlus esitatakse. Seetõttu on soovitatav uurida oma piirkonna statistikat, et teada saada, kui kaua kulub kasutusloa taotluse menetlemiseks aega. Statistikat saad uurida SIIT

Kui läbivaatamise käigus tekib märkuseid, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale märkuste lahendamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik puudused on kõrvaldatud. 

Abi kasutusloa taotlemisel

Kasutusloa taotlemine võib tunduda keeruline, kuid järjekindlalt toimetades ja vajalikku dokumentatsiooni kogudes saab selle protsessi edukalt läbida!

Kui kogu asjaajamine tundub teile keeruline, siis pakuvad meie spetsialistid terviklahendust kasutusloa taotlemisel! Tule meie tasuta konsultatsioonile, mille käigus saame koostada ka täpse hinnapakkumise.  Töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võtva optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu!

BRONEERIN TASUTA KONSULTATSIOONI!