Kasutusluba: Kasutusloa taotlemiseks on vaja just neid dokumente

Kasutusloa taotlemine

Kasutusloa taotlemiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada tehniliste dokumentide kogum, mille hulka kuuluvad näiteks nii tuleohutuse ja elektripaigaldise audit, korstnapühkimise akt kui ka ehitise audit. Seadusest tulenevate dokumentide nimekiri on pikk ning nii eramu kui ka kortermaja puhul erinev.
Kuid millised dokumendid on vaja esitada nii üksikelamu kui ka korterelamu puhul? Järgnev artikkel annab vastused.

Siin on näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

 • Kasutusloa taotlus;
 • Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed (ehitusloa saanud projekt või mõõdistusprojekt)
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
 • elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
 • gaasipaigaldise audit (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
 • ehitustööde päevikud (nende puudumisel ehitise audit);
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
 • energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
 • ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
 • Veevarustus kanalisatsioon;
 • Elekter;
 • Gaas;
 • Prügivedu
 • Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
 • ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

Kasutusloa taotlemine korterelamu või mitteelamu püstitamisel. (Mitteelamu alla kuulub näiteks büroohoone või korteritega büroohoone ning laohoone)

 • ehitusprojekti ekspertiis, kui ehitusseadustiku § 14 ja määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ kohaselt oli kohustus enne ehitamise alustamist teha ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile ekspertiis;
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt;
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • ehitise mahamärkimise akt, mis peab olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • ehitusjärgne kontrollmõõdistus, mis peab olema esitatud PDF vormingus ning olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;
 • fotod; kõikidest fassaadidest;
 • vajalikud hooldusjuhendid;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel);
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt täpsemalt ehitusjäätmete veebilehelt);
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot, mitteelamu puhul 60 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid
 • Sõltuvalt objektist võib olla vaja täiendavate ehitusdokumentide esitamine.

Auditid, seadistused, protokollid

 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • ventilatsiooni mõõteprotokoll;
 • mürataseme mõõdistusprotokoll;
 • valgustuse mõõteprotokoll;
 • küttesüsteemi katseprotokoll;
 • vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid;
 • lifti audit;
 • vajadusel lisaks mõõdistusi, protokolle jne

Edukaks taotlemiseks on oluline esitada dokumendid seaduses nõutud kujul.

Vajad abi dokumentide koondamisel ning kasutusloa taotlemisel?

Kui eelnev nimekiri tundus hirmutavalt pikk ja kogu asjaajamine keeruline, siis oleme sulle abiks kasutusloa taotlemisel!
Kui soovid säästa aega, vaeva ja tagada sujuv kasutusloa taotlemise protsess, siis pöördu julgelt meie spetsialistide poole, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Meie ekspertide kogemused ja teadmised võivad olla hindamatu väärtusega ning nad aitavad sul läbida kõik vajalikud sammud, et tagada edukas kasutusloa saamine. Tule meie tasuta konsultatsioonile ning paneme plaanid paika! Konsultatsioonil saame koostada ka täpse hinnapakkumise.

BRONEERIN TASUTA KONSULTATSIOONI!