Renoveerimisprojekt: Hoone renoveerimine ja projekti olulisus

Pilt: illustratiivne

Renoveerimisprojekt on hoone renoveerimisel võtmetähtsusega. Kuigi hoone renoveerimine võib sageli osutuda keerulisemaks kui uue maja ehitamine, siis hästi renoveeritud hooned pakuvad ainulaadset atmosfääri, mille nimel tasub vaeva näha! Kust aga alustada ja kuidas kogu protsess välja näeb? Järgnevas artiklis võtame luubi alla renoveerimis-, restaureerimis-, ümberehitus- ja laiendusprojektid.

Mis vahe on restaureerimisel, renoveerimisel ja rekonstrueerimisel?

Kõige lihtsamalt öeldes tähendab rekonstrueerimine ümberehitamist, renoveerimine taastamist ning restaureerimine teaduslikult autentset taastamist.

Rekonstrueerimise all mõeldakse eelkõige ümberehitamist: ehitise piirdetarindite ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmist ja asendamist eesmärgiga tagada hoone või selle üksikute ruumide põhilised kasutusomadused, sh. plaanilahendused. Maja ehituslik maht ja pinnad oluliselt ei muutu, plaanilahend ja ruumide kasutusotstarve võivad varieeruda.

Kui ehitustööde käigus hoone ei säili või säilib ainult alus või vundament, on tegemist uue hoone ehitamise, mitte rekonstrueerimisega. Aeg-ajalt võib segadust põhjustada asjaolu, et kuigi ehitusseaduse kontekstis tähendab rekonstrueerimine konkreetselt olemasoleva ehitise ümberehitamist, võidakse sama sõna mõnel puhul kasutada ka hävinud hoone või hooneosa taastamise tähenduses, sest humanitaarteaduste kontekstis laiemalt tähendab see ka “taasloomist”.

Renoveerimine tuleneb ladinakeelsest sõnast renovo: korda seadma, uueks tegema, uuendama, taastama.

Selle alla kuulub ehitise või selle osade korrastamine, taastamine ja uuendamine. Hoone mahulised ja pinna põhiparameetrid oluliselt ei muutu, põhiliselt säilib ka selle kasutusotstarve.

Ehitise renoveerimine võib sisaldada ka tehnosüsteemide olulist rekonstrueerimist. Tulenevalt tehnoloogia arengust ja uutest teadmistest võidakse paremaks toimimiseks kasutada uusi lahendusi.

Parim on olukord, kus oleks võimalik hoonet säilitada ja hooldada nii, et renoveerimise vajadus oleks võimalikult väike. Siiski on renoveerimist täielikult välistada raske, kuna materjalide vananemise käigus nende omadused muutuvad ja need ei pruugi enam täita neile pandud ülesandeid.

Võrreldes ehitusaegse olukorraga, on muutunud ka inimeste elustiil ja harjumused ning sageli on vaja kohandada hoonet elanike vajadustele sobivaks. Puitkorterelamute renoveerimisel tuleb tähelepanu pöörata kõigile ehitisele esitatavatele olulistele nõuetele: mehaaniline tugevus ja stabiilsus, tuleohutus, hügieenilisus, tervise- ja keskkonnaohutus, kasutusohutus, mürakaitse, energiasääst ja energiatõhusus, jätkusuutlikkus, esteetilised ja arhitektuuriajaloolised väärtused.

Renoveerimisel on esmatähtis hoone ohutuse (kandevõime, tule-, kasutus-, keskkonnaohutus jne) ja tervisliku sisekliima (piisav õhuvahetus, niiskuskahjustuste vältimine, sobiv temperatuur ja niiskus jne) tagamine.

Üks olulisemaid asju renoveerimise juures on kõigi vajalike kooskõlastustega projekt

Hoonete renoveerimine ja vajadusel ka nende laiendamine on oluline samm vanade ja väärikate ehitiste säilitamisel ning nendele uue elu andmisel. Üks olulisemaid asju renoveerimise juures on kõigi vajalike kooskõlastustega projekt, sest oluline on täpselt paika panna, millised konstruktsioonid säilitatakse ja millised lammutatakse või uuendatakse.  Projekteerimise faasis tuleb selgeks teha, milline on olemasolevate konstruktsioonide olukord ning tagada, et allesjäävad vundamendid, kandvad seinad,  vahelaed ja talad on kasutatavad.

Renoveerimisprotsessis parandatakse mitte ainult hoone väljanägemist, vaid ka suurendatakse energiatõhusust ning kaasajastatakse tehnosüsteeme. Projekteerimine on selles protsessis võtmetähtsusega ning hõlmab mitmeid olulisi aspekte, sealhulgas tellija soove, hoone planeeritavat funktsiooni, kehtivat detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimusi ning vajadusel ka muinsuskaitse eritingimusi.

Usalda vaid spetsialiste

Kuna enamasti on tegemist väärikate hoonetega, millele soovitakse anda uus elu, on oluline teha koostööd spetsialistidega, kellel on piisavalt kogemusi antud töö tegemiseks. Kuid kuidas kogu protsess siis välja näeb? Järgnevalt toome teieni selle, kuidas meil Vanamajas kogu protsess käib.

Koostame arhitektuurseid projekte järgmistes staadiumites:

Eskiisprojekt – see on esialgne terviklik nägemus ehitisest ja ruumiprogrammist. Esitatakse kas kahe- või kolmemõõtmelisena. Vajalik tellijale ja vahel omavalitsusele või Muinsuskaitseametile kooskõlastuse saamiseks projekteerimise järgnevasse etappi liikumiseks.

Eelprojekt – see on ehitise põhilahendus, kus pannakse paika ehitise paiknemine kinnistul, lahendatakse juurdepääsud ja parkimine. Täpsustatakse ruumiprogramm, lahendatakse välisviimistlus, antakse ülevaade kasutatavatest konstruktsioonidest, eriosade põhimõttelisest lahendusest ja paiknemisest.
Eelprojekt kooskõlastatakse nõutud institutsioonidega ja selle alusel saab taotleda ehitusloa.

Ehitusloa taotlemiseks esitatavas eelprojektis sisalduvad:

Põhiprojekt – see on eelprojekti edasiarendus, milles sisaldub tehniline informatsioon ja ehitise kvaliteedi kirjeldus mahus, mis võimaldab määrata eelarvelist ehitusmaksumust ja korraldada ehitushanget.

Tööprojekt – täpsustatakse põhiprojekti lahendusi ja määratakse ära konkreetsed tooted, mida hoone ehituse juures kasutatakse. Tööprojektis sisalduvate tööde organiseerimise kava, toote-jooniste ja muude ehitusega seonduvate dokumentide alusel saab ehitise terviklikult valmis ehitada.

Ehitusprojekti iga järgneva staadiumi koostamise lähtedokumendiks on tellija poolt heakskiidetud eelmine staadium.

Aitame ametiasutustega suhtlemisel ja projekti kooskõlastamisel

Sinu esindajana korraldame ehitusteatise või -loa taotlemisega seonduva protsessi juhtimise, kooskõlastuste hankimise ja digitaalse dokumentatsiooni komplekteerimise ehitusregistrisse sisestamiseks.

Palju maksab projekteerimine?

Üldine praktika on see, et projekteerimise maksumus moodustab 5-10% tulevasest ehitushinnast. Enamuse projekteerimise maksumusest moodustab arhitekti või inseneri töötasu, mistõttu ajamahukamad tööd kujunevad ka kallimaks. Tellijana saad projekteerimise kulu vähendada, kui mõtled läbi oma soovid ning sõnastad lähteülesande võimalikult täpselt. Samuti vähendab ajakulu alusplaanide olemasolu. Projekteerimise maksumus sõltub hoone suurusest, asukohast, ümberehitamise mastaapsusest jne. Konkreetse hinnapakkumise saamiseks palume saata hinnapäring, kus on võimalikult täpselt sõnastatud soovid ning olemasoleva ehitise puhul ka plaanid ja fotod sellest.

Alustame koostööd

Projekteerimisel on meie aluseks sinu soovid, hoone planeeritav funktsioon, tehnoloogia, kehtiv detailplaneering ja kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused. Kui tegemist on muinsuskaitsealuse objektiga, siis arvestame ka vastavate eritingimustega.

Ära lase oma unistustel oodata – võta meiega ühendust ja koos leiame parimad lahendused sinu olemasoleva hoone renoveerimiseks!
Meie tehtud töödega saate tutvuda SIIN

JAH, ALUSTAME KOOSTÖÖD!