Ehitise audit – mis see on ja kuidas seda tellida?

Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti.

Ilma ehitusdokumentideta pole võimalik hinnata ehitise nõuetele vastavust, kuid ehitise auditi abil saab teatud juhtudel ka ehitusdokumentide puudumisel seda kontrollida ja ehitisi seeläbi seadustada. Järgnev artikkel annab teile põhjaliku info ehitise auditi kohta.

Mis on ehitise audit?

Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti. Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga.
Nõuded auditile on sätestatud Majandus- ja taristuministri määrusega.
Auditi meetodid ja mahu määrab auditi koostaja lähtudes parimast praktikast ja konkreetsele ehitisele esitatavatest nõuetest.

Ehitise auditi tegemise kord

Ehitise audit hõlmab vähemalt järgmisi meetodeid:

  • visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras, ning vajadusel tuvastatakse ehitise tehnilised andmed;
  • kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu;
  • dokumentatsiooni kontrollimine, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ning ehitise korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.

Ehitise auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne.

Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitamise ajal kehtinud nõuetele ja/või ehitise ohutusele esitavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb ametile läbi ehitisregistri esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 2 ning audit koos asjakohase dokumentatsiooniga.

Riigilõiv

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitus- või kasutusloa eest täiendavalt riigilõivu tasuda ei ole tarvis.

Mida teha kui auditi tulemus on negatiivne?

Kui auditi tulemus on negatiivne ja ehitis ei vasta ehitise ohutusele või asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning selgub ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, tuleb esitada ehitusloa taotlus või ehitusteatis ja ehitusprojekt vastavalt ehitusseadustiku lisale 1.

Vajad ehitise auditit? Meie saame sulle abiks olla!

Meie eksperdid Vanamajas on valmis teid aitama kogu protsessi vältel! Töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võtva optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu. Seega, kui teil on vajadus seadustada oma ehitis ning tellida audit, siis võtke meiega ühendust!

Koos saame muuta teie ehitise olukorra seaduslikuks ja turvaliseks!

SOOVIN TELLIDA EHITISE AUDITI!