Privaatsuspoliitika

Maverick Projekt OÜ privaatsuspoliitika
Kehtib alates 25.05.2018


Maverick Projekt OÜ (edaspidi Maverick) väärtustab kõiki oma kliente ja austab oma klientide õigust privaatsusele ning nende andmete kaitsele. Seetõttu soovime, et sa oleksid teadlik, mis põhjusel ja kuidas me sinu andmeid kasutame, millised on sinu õigused ja kuidas sa saad oma õigusi teostada.

Vanamaja veebilehe privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Maverick OÜ kodulehel www.vanamaja.ee (edaspidi veebileht).

Olulised mõisted

Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Maverick’u veebilehte või sotsiaalmeediaprofiili, võtavad Maverick’uga ise ühendust (näiteks kodulehe hinnapäringu vormi kaudu) või esitavad meile tööle asumiseks kandideerimis- või sooviavalduse.

Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.

Teenused hõlmavad kõiki Maverick’u poolt pakutavaid tasuta ja tasulisi teenuseid ja muid veebimaterjale.

Üldpõhimõtted

Maverick töötleb isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt.

Maverick tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

Maverick töötleb isikuandmeid eesmärgil, milleks andmeid koguti ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel isikuandmed kustutatakse.

Isikuandmete kategooriad ja allikad

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on kliendi kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.

Sõltuvalt kasutatavast teenusest võib Maverick muuhulgas koguda ja töödelda näiteks järgmiseid kliendi isikuandmeid:

isiklikud andmed (sh nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht, suhtluskeel, arveldusarve number jms),

kontaktandmed (sh telefon, e-post, postiaadress, elukoha aadress jms),

andmed töö ja tegevusala kohta (sh tööandja nimi, ametikoht, tööandja tegevusala, jms),

andmed teenuste tarbimise harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (sh tagasiside või rahuloluküsitluste vastused, kliendi päringud ja kaebused),

kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt kasutaja poolt esitatud või tema kohta esitatud soovitused, saadud soodustused jms).

Eelkõige kasutame isikuandmeid, mida klient meile lepingu sõlmimisel on andnud või andmeid, mida oma tegevusega meie teenuseid kasutades on tekitanud. Maverick kogub vajadusel kliendi poolt esitatud andmete täiendamiseks ja kontrollimiseks andmeid järgmistest allikatest:

Maverick’ule õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest (sh rahvastikuregistrist, krediidi- ja maksehäireregistritest, pensioniregistrist, jms),
avalikest allikatest (nt äriregister, kinnistusraamat, Ametlike Teadaannete veebiportaal, Interneti otsingumootorite otsingutulemused jms),
kliendi poolt portaalihaldurile ligipääsetavaks tehtud allikatest (nt kliendi Facebooki profiiliandmed).

Maverick ei töötle kasutajate kohta eriliigilisi isikuandmeid (so rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Maverick töötleb klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

kliendisuhte haldamiseks (sh teenustele ligipääsu võimaldamiseks, sõlmitud lepingute haldamiseks, kliendisuhtluseks, kliendikaebuste menetlemiseks jms) ning omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmiseks klientide ees,

statistiliseks andmeanalüüsiks ja riskijuhtimise mudelite arendamiseks,

Maverick’u teenuste arendamiseks ja parendamiseks, sh rahulolu küsitluste läbiviimiseks ning kliendi poolt Maverick’u teenuste kasutamise harjumuste uurimiseks,

riskide juhtimiseks ja maandamiseks, andme- ja infoturbe tagamiseks, samuti pettuse, kelmuse, jms ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks, ennetamiseks ja tõkestamiseks,

muul eesmärgil, mis on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Maverick’u õiguste maksmapanekuks kliendi suhtes, sh nii kohtuväliselt kui ka kohtus (nt võlgade sissenõudmiseks).

profiilianalüüsi tegemiseks. Profiilianalüüs on isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist kliendiga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eraldi andmeid selleks ei koguta, vaid kasutatakse andmeid, mis on kliendi kohta olemas või mida Maverick peab kliendi kohta niikuinii koguma (nt juriidilise kohustuse või lepingu täitmiseks kogutavad andmed).

Isikuandmete töötlejad

Eelkõige töötlevad isikuandmeid Maverick’u töötajad ja juhtkond. Isikuandmete töötlemine on lubatud ainult nendele töötajatele, kes vajavad andmete kasutamist oma tööülesannete täitmiseks.

Lepinguliste kohustuste täitmiseks, teenuste pakkumiseks, nende parendamiseks ja turundamiseks jagab Maverick klientide andmeid ka teiste töötlejatega, näiteks:

registrid (nt ehitisregister, krediidiregistrid, rahvastikuregister, äriregister või muud registrid, milles hoitakse või vahendatakse kliendiandmeid);

kolmandad isikud Maveric’u koostööpartnerid, kes hoiustavad kasutajate isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Maverick kasutajatele oma teenuseid (nt geodeedid, ehitusinsenerid, korstnapühkijad, audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või muud Maverick poolt volitatud töötlejad);

võlgade sissenõudjad (nt inkassoettevõtted, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid);

muud Maverick teenuste osutamisega seotud isikud (nt raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste osutajad, arhiveerimise ja postiteenuste osutajad).

Isikuandmete säilitamise aeg

Maverick säilitab kliendi andmeid perioodil, mis on vajalik põhimõtetes märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega talle pandud kohustus seda ette näeb. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Maverick’u õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Isikuandmetega seonduvalt on kliendil:

õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, esitades avalduse e-posti teel. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Kustutatud või anonüümseks muudetud andmetega võimalik tutvuda ei ole.

õigus nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud, esitades avalduse e-posti teel.

õigus olla unustatud ehk nõuda isikuandmete kustutamist (nt juhul, kui Maverick’ul puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus või see alus on ära langenud, nt juhul, kui isikuandmete töötlemise aluseks oli kliendi nõusolek, mille klient on tagasi võtnud), välja arvatud juhul, kui Maverick’ul on juriidiline kohustus või õigustatud huvi andmete edasiseks töötlemiseks).

õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks, mil Maverick menetleb kliendi taotlust või vaidlustust seoses tema isikuandmete töötlemisega).

õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi, kui andmete töötlemise aluseks oli kliendi nõusolek, sh on kliendil õigus keelata oma andmete töötlemine tarbimisharjumuste uurimiseks või otseturustamiseks.

õigus andmete ülekandmiseks, st saada oma isikuandmed, mida klient on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale.

õigus pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Vanamaja veebilehe küpsistepoliitika

Mis on küpsis ehk cookie?

Küpsised on vaid tekstist koosnevad inforibad, mis laaditakse veebilehe külastamisel sinu isiklikku laua- või sülearvutisse või mobiiliseadmesse („Seade“). Järgmisel korral sama veebilehte külastades loeb brauser küpsist ja edastab teabe saidile, mis algselt küpsise paigaldas või saidile, kes küpsise ära tundis. Täpsemat teavet küpsiste kohta leiad aadressilt www.allaboutcookies.org.

Küpsised on väga kasulikud ja neid võib kasutada väga mitmetel eesmärkidel. Muuhulgas võivad nad muuta lehtede külastamise tunduvalt lihtsamaks, sest nad jätavad meelde sinu eelistused ning muudavad suhtluse sinu ja veebilehe vahel kiiremaks ning lihtsamaks. Mõnikord kasutatakse küpsiseid ka sinu hobidele ja huvidele vastavate online reklaamide näitamiseks.

Küpsiste salvestamisel kasutame järgmisi mõisteid 

Sessiooni küpsis Küpsis, mis annab meile võimaluse seostada sinu brauseri sessiooni ajal toimuvaid tegevusi. Brauseri sessioon algab brauseri akna avamisega ning lõppeb selle sulgemisega. Sessiooni küpsised paigaldatakse ajutiselt ja kustutatakse kohe, kui internetilehe aken suletakse.

Püsiv küpsis Küpsis, mis jääb sinu seadmesse pikemaks perioodiks (küpsises määratud ajaks) ning see aktiveerub iga kord, kui antud ajavahemikus veebilehte külastad.

Küpsiste erinevad liigid

Peamiselt on saadaval nelja tüüpi küpsiseid:

Rangelt vajalikud küpsised Need küpsised on vajalikud, et saaksid veebilehel ringi liikuda ja sealseid lahendusi kasutada. Samuti võivad nad pakkuda teenust, mida küsisid. Näiteks võivad need küpsised meeles pidada seda, millised tooted oled internetipoes ostukorvi pannud. Nende küpsiste kasutamiseks me sinult luba küsima ei pea.

Funktsionaalsusega seotud küpsised Need küpsised annavad veebilehele võimaluse pidada meeles sinu tehtud valikud (näiteks sinu kasutajanimi, keel või piirkond, kus elad) ja pakkuda kohandatud teenuseid või lahendusi. Näiteks võib veebileht kasutada küpsist, mis salvestab sinu elukoha ja pakkuda sulle tänu sellele teavet kohaliku ilma või liikluse kohta. Samuti võib küpsis jätta meelde sinu teksti suuruse või fondiga seotud eelistused või pakkuda soovitud teenust nagu video vaatamine või blogis kommenteerimine. Nende küpsiste poolt kogutud teabe võib muuta anonüümseks ja siis ei ole võimalik näha, milliseid veebilehti oled veel külastanud ja mida seal teinud.

Sooritusega seotud küpsised
Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas sa veebilehte kasutad. Näiteks milliseid lehti sa kõige sagedamini külastad ja kas seal kuvatakse sulle veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mille eesmärgiks on sind ära tunda. Küpsiste kogutud info pannakse kõik kokku ning on tänu sellele anonüümne. Lahendust kasutatakse ainult veebilehe täiendamiseks.

TurundusküpsisedNeid küpsiseid kasutatakse edastamaks reklaame, mis on mõeldud just sulle, lähtudes sinu huvidest ja hobidest. Tihti näed sa reklaami efektiivsuse nimel teateid vaid kindel arv kordi. Tavaliselt paigutatakse need reklaamvõrgustike poolt, kuid seda alati veebilehe omaniku loal. Neil on meeles, et külastasid vastavat veebilehte ja seda teavet jagatakse seejärel teiste organisatsioonide nagu reklaamifirmadega. Tihti on turundusküpsised seotud teise organisatsiooni pakutava saidi funktsionaalsusega. Lähemalt võid reklaamiküpsiste ja interneti privaatsuse kohta lugeda aadressilt www.youronlinechoices.com.

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:

Google Analytics küpsised koguvad statistilisi andmeid selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Samuti jälgivad Google Analyticsi küpsised kasutajaid eri seadmete ja turunduskanalite lõikes ning koguvad andmeid külastajate seadmete kohta. Google Analyticsi küpsised on olulised veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks. Samuti võib olla nendest küpsistest abi asjakohasemate reklaamide näitamisel Google teistes teenustes. Need küpsised ei salvesta personaalset informatsiooni.
Facebooki küpisised võimaldavad kasutada Facebooki platvormidel asjakohaseks reklaamimiseks kasutajatele kes on meie veebilehte külastanud ja mõõta reklaamide tulemuslikkust.
WPML küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja keelevaliku.
CloudFlare küpsised võimaldavad veebilehte kiiremini laadida. Küpsis _cfduid võimaldab kirjutada üle IP aadressist tulenevad turbepiirangud. CloudFlare ei kasuta kasutaja identifitseerimist.

Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@vanamaja.ee.

Privaatsustingimuste muutmine

Maverick’ul on igal ajal õigus privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad privaatsustingimused on alati kättesaadavad Maverick’u veebilehel.