Projekteerimine

MÕÕDISTUS- JA MUUDATUSPROJEKTID

Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt sinu soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti.

LOE EDASI

MILLAL ON HOONETE MÕÕDISTAMIST VAJA?

 • hoone kandmisel ehitisregistrisse;
 • hoone ümberprojekteerimise eelselt kui puuduvad alusplaanid;
 • soovid ruume rentida, müüa, omanike vahel jagada jne, kuid puuduvad ruumide täpsed mõõdud;
 • soovid alustada remonttöödega ja enne seda arvutada välja täpsed materjalide kogused;
 • kasutusloa taotlemisel kui on ehitatud projektist erinevalt või puudus ehitusprojekt sootuks.

MIDA SISALDAB MÕÕDISTUSPROJEKT?

Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel. Üldjuhul sisaldab mõõdistusprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid.

JOONISED

Asukoha ja asendiplaan, hoone põhiplaan(id), lõige ning hoone otse- ja külgvaated.

SELETUSKIRI

Kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja kütteseadmeid, veevarustust ja kanalisatsiooni, hoone konstruktsioone, ruumide suuruseid jne. Muudatusprojekti seletuskiri kajastab eelkõige kõiki erinevusi võrreldes algse, ehitusloa aluseks olnud projektiga.

MIS MAKSAB MÕÕDISTUSPROJEKT?

Hind kujuneb mitmetest teguritest – mõõdistatava ehitise asukoht, suurus, kuju, varasemate plaanide olemasolu jne. Selleks, et saaksime teha sulle täpse hinnapakkumise, saada palun päringuga võimalikult palju ehitisega seotud infot, sealhulgas võimalusel ka plaane ja pilte.

VALIK TEHTUD MÕÕDISTAMISI:

RENOVEERIMIS-, RESTAUREERIMIS-, ÜMBEREHITUS- JA LAIENDUSPROJEKTID

Hoonete renoveerimine ning vajadusel laiendamine loob olukorra, kus vanale ja väärikale ehitisele antakse uus elu ja ilme, parandatakse energiatõhusust, kaasajastatakse tehnosüsteeme.

Projekteerimisel on aluseks sinu soovid, hoone planeeritav funktsioon ja tehnoloogia, kehtiv detailplaneering, kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused ja vajadusel muinsuskaitse eritingimused.

Koostöös leiame parimad lahendused sinu olemasoleva hoone renoveerimiseks!

LOE EDASI

KOOSTAME ARHITEKTUURSEID PROJEKTE JÄRGMISTES STAADIUMITES:

Eskiisprojekt – esialgne terviklik nägemus ehitisest ja ruumiprogrammist. Esitatakse kas kahe- või kolmemõõtmelisena. Vajalik tellijale ja vahel omavalitsusele või Muinsuskaitseametile kooskõlastuse saamiseks projekteerimise järgnevasse etappi liikumiseks.

Eelprojekt – ehitise põhilahendus, kus pannakse paika ehitise paiknemine kinnistul,  lahendatakse juurdepääsud ja parkimine. Täpsustatakse ruumiprogramm, lahendatakse välisviimistlus, antakse ülevaade kasutatavatest konstruktsioonidest, eriosade põhimõttelisest lahendusest ja paiknemisest.

Eelprojekt kooskõlastatakse nõutud institutsioonidega ja selle alusel saab taotleda ehitusloa.

Ehitusloa taotlemiseks esitatavas eelprojektis sisalduvad:

 • arhitektuuriosa;
 • ehituskonstruktsiooniosa;
 • kütte- ja ventilatsiooniosa;
 • veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
 • elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
 • tuleohutuse osa;
 • ehitise tehnilised andmed.

Põhiprojekt – eelprojekti edasiarendus, milles sisaldub tehniline informatsioon ja ehitise kvaliteedi kirjeldus mahus, mis võimaldab määrata eelarvelist ehitusmaksumust ja korraldada ehitushanget.

Tööprojekt – täpsustatakse põhiprojekti lahendusi ja määratakse ära konkreetsed tooted, mida hoone ehituse juures kasutatakse. Tööprojektis sisalduvate tööde organiseerimise kava, toote-jooniste ja muude ehitusega seonduvate dokumentide alusel saab ehitise terviklikult valmis ehitada.

Ehitusprojekti iga järgneva staadiumi koostamise lähtedokumendiks on tellija poolt heakskiidetud eelmine staadium.

Aitame ametiasutustega suhtlemisel ja projekti kooskõlastamisel!

Sinu esindajana korraldame ehitusteatise või -loa taotlemisega seonduva protsessi juhtimise, kooskõlastuste hankimise ja digitaalse dokumentatsiooni komplekteerimise ehitusregistrisse sisestamiseks.

MIS MAKSAB PROJEKTEERIMINE?

Üldine praktika on see, et projekteerimise maksumus on 5-10% tulevasest ehitushinnast. Enamuse projekteerimise maksumusest moodustab arhitekti või inseneri töötasu, mis omakorda tähendab seda, et mida ajamahukam on töö, seda kallimaks see kujuneb. Tellijana saad sa projekteerimise kulu vähendada kui mõtled läbi oma soovid ja sõnastad võimalikult täpselt lähteülesande. Samuti vähendab ajakulu alusplaanide olemasolu. Muus osas sõltub projekteerimise maksumus hoone suurusest, asukohast, ümberehitamise mastaapsusest jne. Selleks, et saaksime teha sulle konkreetse hinnapakkumise, saada palun hinnapäringuga võimalikult täpselt sõnastatud soovid ja olemasoleva ehitise puhul ka plaanid ja fotod sellest.

VALIK KOOSTATUD RENOVEERIMIS- JA LAIENDUSPROJEKTE:

PEAPROJEKTEERIMINE

Lisaks arhitektuursele ja konstruktiivsele projekteerimisele pakume usaldusväärsete koostööpartnerite kaasabil täiemahulist projekteerimise teenust koos kõigi eriosade projekteerimise juhtimisega ehk peaprojekteerimist.

Peaprojekteerijana tagame kõikide projektiosade õigeaegse valmimise ja projekti eri etappide terviklikkuse ning omavahelise ühildumise.

Sõltuvalt hoone tüübist ja otstarbest võib ehituslik projekt koosneda järgmistest eriosadest:

 • kütte- ja ventilatsiooniprojekt;
 • veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojekt;
 • elektripaigaldiste (nõrk- ja tugevvoolupaigaldised, automaatika) projekt;
 • sisekujundusprojekt.

Lisaks koostatakse vajadusel energiamärgis ja eelarveprognoos.

Võta meiega julgelt allolevatel kontaktidel ühendust ja arutame koos läbi sinu ootused, nõudmised ja vajadused ning selle põhjal koostame esmase projekteerimise lähteülesande ning eelarve.

VALIK TERVIKLIKKE PROJEKTEERIMISLAHENDUSI:

Projekteerimise osas küsi täpsemat nõu Elvolt.

Elvo Themas

Juhataja

+372 5788 0550

elvo@vanamaja.ee