Kasutusloa taotlus – kõik oluline, mida pead taotluse kohta teadma

Kuidas taotleda kasutusluba ja miks see on oluline

Soovid alustada kasutusloa taotlemist, kuid ei tea millest alustada? Järgnev artikkel toob sinuni põhjaliku info kasutusloa taotlemise kohta. 

Seadusest tulenevalt peab iga ehitusluba lõppema kasutusloaga. Kasutusloa taotlus koos dokumentidega esitatakse pärast ehitamise lõppu omavalitsusele ehitisregistri kaudu. Üks oluline tegur, mis võib mõjutada taotluse menetlemise kiirust ja edukust, on taotluse terviklikkus ning kõigi vajalike dokumentide nõuetekohane esitamine. Kuid millised dokumendid tuleb esitada? Järgnevalt toome sinuni info dokumentide kohta:

Siin on näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

1.Kasutusloa taotlus;
2. Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed
3. eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
4. elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
5. gaasipaigaldise ohutust kinnitav tõend (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
6. ehitustööde päevikud;
7. muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
8. energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
9. ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
10. Tarbimislepingute koopiad:
11. Veevarustus kanalisatsioon;
12. Elekter;
13. Gaas;
14. Prügivedu
15. Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
16. joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
17. ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

*tasuda tuleb ka riigilõiv, selgitusse märkida mille eest riigilõiv tasuti (aadress, kasutusloa eest). Täpsemad rekvisiidid leiad enda valla või linna kodulehelt.

Mida teha kui mõned dokumendid on puudu?

Kui sul peaks puuduma ehitusaegne dokumentatsioon, on võimalus seda asendada kasutusloa eelse auditiga.
Ehitise ohutuse hindamisel võetakse tavaliselt aluseks ehitusprojekt. Kui aga ehitusprojekt puudub, siis ehitise ohutuse hindamiseks tehakse ehitise audit. Seega ehitise audit saab asendada loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tulemusel saab kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse.

Kuidas ehitise audit tellida?

Ehitise auditi saate tellida ise, kuid peab meeles pidama, et auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik. Auditi saate mugavalt tellida ka meilt. Kui audit on tehtud, siis kohaliku omavalitsuse üksus otsustab ehitise auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades eelkõige:

  1. ehitisele esitatavate nõuete täitmist, sealhulgas olulise või kõrgendatud ohu esinemise võimalikkust;
  2. ehitise ehitamise aega;
  3. ehitise kasutamise otstarvet;
  4. kinnisasja omaniku ning vajaduse korral piirnevate kinnisasjade omanike õiguste ja huvide kaitset.
Mida peab auditi aruanne sisaldama?

Auditi aruanne peab sisaldama järgmist:

  • Ehitiste graafiline osa (mõõdistusprojekt koos seletuskirjaga), sh ehitusjärgne geodeetiline kontrollmõõdistus koos tehnovõrkudega, tehnilised andmed, plaanid, lõiked, asendiplaan jms);
  • Fotod ehitiste igast küljest koos selgitustega, samuti fotod ümbritsevatest ehitistest koos selgitustega millest on foto tehtud;
  • Seletuskiri, millest peab muuhulgas selguma, et tegemist on ebaseadusliku ehitisega; millal ja milliseid ehitustöid on teostatud (kõik ehitus-, ümberehitus- ja/või laiendustööd sh ehitamise ajad); milliseid materjale on kasutatud; kas ehitis on kooskõlas ehitamise ajal kehtinud nõuetega; ehitise kasutamise otstarve; kas esineb/ei esine oluline kõrgendatud oht; aruandes käsitleda kas ehitis on kooskõlas kinnisasja omaniku ning asjakohasel juhul piirnevate kinnisasjade omanike õiguste ja huvidega;

Koos auditiga tuleb esitada (st auditi aruanne peab sisaldama):

  • ehitise tuleohutuse hinnang – auditi tegijal peab olema tuleohutuse ekspert (tase 6);
  • elektripaigaldise audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
Mida teha kui auditi tulemus on negatiivne?

Kui auditi tulemus on negatiivne ja ehitis ei vasta ehitise ohutusele või asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning selgub ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, tuleb esitada ehitusloa taotlus või ehitusteatis ja ehitusprojekt vastavalt ehitusseadustiku lisale 1.

Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitamise ajal kehtinud nõuetele ja/või ehitise ohutusele esitavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb ametile läbi ehitisregistri esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 2 ning audit koos asjakohase dokumentatsiooniga.

Kasutusluba mugavalt meie ekspertide abiga

Kui eelnev nimekiri tundus hirmutavalt pikk ja kogu asjaajamine keeruline, siis oleme sulle abiks kasutusloa taotlemisel!
Kui soovid säästa aega, vaeva ja tagada sujuv kasutusloa taotlemise protsess, siis pöördu julgelt meie spetsialistide poole, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Meie ekspertide kogemused ja teadmised võivad olla hindamatu väärtusega ning nad aitavad sul läbida kõik vajalikud sammud, et tagada edukas kasutusloa saamine. Tule meie tasuta konsultatsioonile ning paneme plaanid paika! Konsultatsioonil saame koostada ka täpse hinnapakkumise.

BRONEERIN TASUTA KONSULTATSIOONI!