Kasutusluba: Kuidas saada kasutusluba kui dokumentatsioon on puudulik?

Kui kodu on valmis ehitatud, peab järgmiseks sammuks olema kasutusloa taotlemine, sest see on ehitise omaniku seadusjärgne kohustus. Kuid mida teha, kui ehitisel on puudulik dokumentatsioon?

Kui kodu on valmis ehitatud, peab järgmiseks sammuks olema kasutusloa taotlemine, sest see on ehitise omaniku seadusjärgne kohustus. Kuid mida teha, kui ehitisel on puudulik dokumentatsioon? Kuidas sellisel juhul saada enda ehitisele kasutusluba ning millised dokumendid üldse peavad kasutusloa taotlemiseks olemas olema? Järgnev artikkel toob vastused.

Eestis leidub tänase päevani palju elamispindu, millel on siiani kasutusluba puudu – nendeks on nii vanemad majad kui ka uuemad objektid, kus dokumentatsiooni tähtsus on jäetud ehituse käigus tähelepanuta. Enamasti on probleemiks inimeste teadmatus või on valitud ehitustööde teostajaks ebapädev ehitaja.

Kui ehitisel puuduvad vastavad joonised või dokumendid on nende tagantjärele taastamine väga keeruline ja aeganõudev, sest kasutusloa taotlemiseks läheb vaja palju erinevaid andmeid ja dokumente. Nende puudumisel jääbki kasutusloa taotlemine paljudel juhtudel pooleli, sest kasutusloa taotlemise protsess võib tunduda liiga keeruline. Kuid mida siis teha?

Milliseid dokumente üldse on vaja kasutusloa saamiseks esitada?

Siin on näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

Kasutusloa taotlus;
Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed (ehitusloa saanud projekt või mõõdistusprojekt)
eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
gaasipaigaldise audit (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
ehitustööde päevikud (nende puudumisel ehitise audit);
muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
Veevarustus kanalisatsioon;
Elekter;
Gaas;
Prügivedu.
Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

Kuidas saada kasutusluba kui minu ehitise dokumentatsioon on puudulik?

Ilma ehitusdokumentideta pole võimalik hinnata ehitise nõuetele vastavust, et hoonele saaks anda kasutusloa, kuid ehitise auditi abil saab teatud juhtudel ka ehitusdokumentide puudumisel seda kontrollida ja ehitisi seeläbi seadustada.
Tavaliselt võetakse ehitise ohutuse hindamisel aluseks ehitusprojekt, kuid kui ehitusprojekt puudub, siis ehitise ohutuse hindamiseks tehakse ehitise audit. Seega ehitise audit saab asendada loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti ning ehitise auditi tulemusel saab kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse.

Kuidas ehitise audit tellida?

Ehitise auditi saate tellida ise, kuid peab meeles pidama, et auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik. Auditi saate mugavalt tellida ka meilt. Kui audit on tehtud, siis kohaliku omavalitsuse üksus otsustab ehitise auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades eelkõige:

  1. ehitisele esitatavate nõuete täitmist, sealhulgas olulise või kõrgendatud ohu esinemise võimalikkust;
  2. ehitise ehitamise aega;
  3. ehitise kasutamise otstarvet;
  4. kinnisasja omaniku ning vajaduse korral piirnevate kinnisasjade omanike õiguste ja huvide kaitset.
Mida sisaldab auditi aruanne?

Auditi aruanne peab sisaldama järgmist:

  • Ehitiste graafiline osa (mõõdistusprojekt koos seletuskirjaga), sh ehitusjärgne geodeetiline kontrollmõõdistus koos tehnovõrkudega, tehnilised andmed, plaanid, lõiked, asendiplaan jms);
  • Fotod ehitiste igast küljest koos selgitustega, samuti fotod ümbritsevatest ehitistest koos selgitustega millest on foto tehtud;
  • Seletuskiri, millest peab muuhulgas selguma, et tegemist on ebaseadusliku ehitisega; millal ja milliseid ehitustöid on teostatud (kõik ehitus-, ümberehitus- ja/või laiendustööd sh ehitamise ajad); milliseid materjale on kasutatud; kas ehitis on kooskõlas ehitamise ajal kehtinud nõuetega; ehitise kasutamise otstarve; kas esineb/ei esine oluline kõrgendatud oht; aruandes käsitleda kas ehitis on kooskõlas kinnisasja omaniku ning asjakohasel juhul piirnevate kinnisasjade omanike õiguste ja huvidega;

Koos auditiga tuleb esitada (st auditi aruanne peab sisaldama):

  • ehitise tuleohutuse hinnang – auditi tegijal peab olema tuleohutuse ekspert (tase 6);
  • elektripaigaldise audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
Mida teha kui auditi tulemus on negatiivne?

Kui auditi tulemus on negatiivne ja ehitis ei vasta ehitise ohutusele või asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning selgub ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, tuleb esitada ehitusloa taotlus või ehitusteatis ja ehitusprojekt vastavalt ehitusseadustiku lisale 1.
Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitamise ajal kehtinud nõuetele ja/või ehitise ohutusele esitavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb ametile läbi ehitisregistri esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 2 ning audit koos asjakohase dokumentatsiooniga.

Vajad ehitise auditit ning vajad abi kasutusloa taotlemisel? Meie saame sulle abiks olla!

Meie eksperdid Vanamajas on valmis teid aitama kogu protsessi vältel! Töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võtva optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu. Seega, kui teil on vajadus seadustada oma ehitis ning tellida audit, siis võtke meiega ühendust!

Koos saame muuta teie ehitise olukorra seaduslikuks ja turvaliseks! 

SOOVIN TELLIDA EHITISE AUDITI!