Ehitise auditi koostamine ning ehitise auditi tellimine

Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti.

Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti. Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa või ehitamise nõuetele vastavust.
Kui ehitisel on kahjustused, mis takistavad ehitise kasutusotstarbele vastavat kasutamist või ehitis on kahjustuste tõttu ohtlik, hinnatakse ning kirjeldatakse nende ulatust ja kahjustuste kõrvaldamise võimalust ning meetmeid ehitise nõuetega vastavusse viimiseks. Kuid kuidas ehitise audit läbi viiakse, millal on ehitise audit vajalik ning kuidas seda tellida- artikkel annab vastused.

Ehitise audit hõlmab enamasti järgmisi meetodeid:

1.) Visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja antakse hinnang ehitise tehnilisele seisukorrale;
2.) Kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud viisil on võimalik, ohutu ja vastab kasutamise otstarbele;
3.) Dokumentatsiooni kontroll, mille käigus kontrollitakse auditi objektiks oleva ehitisele või selle osale õigusaktides nõutud dokumentatsiooni olemasolu ja nõuetekohasust.

Kui auditi tegijal tekib põhjendatud kahtlus ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse osas või ei ole võimalik seda lõikes 2 sätestatud meetodeid kasutades hinnata, informeerib auditi tegija auditi tellijat täiendavate kontrolltegevuste vajalikkusest ning kokkuleppel auditi tellijaga teeb täiendava kontrolli, mille käigus:

1) avatakse ehitise kandekonstruktsioon, piirdetarind või tehnosüsteem;
2) teostatakse ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrolliks vajalikke mõõtmisi;
3) edastatakse proov laborisse analüüsiks;
4) kasutatakse muid vajalikke meetmeid ehitise või ehitamise nõuetele vastavuses veendumiseks.

Ehitise auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne

Kui auditi tegija ei pea vajalikuks täiendava kontrolli tegemist või auditi eesmärkide saavutamiseks vajalike kontrollide läbiviimine on takistatud, põhjendab auditi tegija seda auditi aruande kokkuvõtlikus hinnangus.

Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitamise ajal kehtinud nõuetele ja/või ehitise ohutusele esitavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb ametile läbi ehitisregistri esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 2 ning audit koos asjakohase dokumentatsiooniga.

Riigilõiv

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitus- või kasutusloa eest täiendavalt riigilõivu tasuda ei ole tarvis.

Mida teha kui auditi tulemus on negatiivne?

Kui auditi tulemus on negatiivne ja ehitis ei vasta ehitise ohutusele või asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning selgub ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, tuleb esitada ehitusloa taotlus või ehitusteatis ja ehitusprojekt vastavalt ehitusseadustiku lisale 1.

Vajad ehitise auditit? Meie saame sulle abiks olla!

Meie eksperdid Vanamajas on valmis teid aitama kogu protsessi vältel! Töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võtva optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu. Seega, kui teil on vajadus seadustada oma ehitis ning tellida audit, siis võtke meiega ühendust!

Koos saame muuta teie ehitise olukorra seaduslikuks ja turvaliseks!

SOOVIN TELLIDA EHITISE AUDITI!