Kasutusloa puudumine võib kaasa tuua ka trahvi

Kasutusluba on omavalitsuse poolt väljastatud kinnitus, et ehitis või selle osa vastab ehitusnõuetele ja esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada vastavalt ettenähtud otstarbele. Kuid mis saab siis, kui ehitis on valmis saanud ning sellesse on juba ka sisse kolitud, aga hoonel puudub kasutusluba?

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kasutusluba on lihtsalt formaalsus, siis eelkõige on kasutusluba oluline maja omanikule endale, sest majale antud kasutusluba tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada. Nimelt kinnitab hoonele väljastatud kasutusluba maja tehno- ja elektrisüsteemide, kandekonstruktsioonide korrasolekut, samuti hoone vastavust kõigile olulistele tuleohutusnõuetele. Näiteks küttekolded ning hoone tuleohutus kontrollitakse Päästeameti poolt üle enne kasutusloa väljastamist. Seega on maja omanikul kindlus, et majas on ohutu elada.

Kasutusloa puudumine võib kaasa tuua erinevaid probleeme

Kui hoonel puudub kasutusluba, siis see võib kaasa tuua maja omanikule erinevaid probleeme.
Üks probleemidest on kindlasti kinnisvara tehingud. Kui plaanite enda kinnisvara müüa, kuid müüdaval kinnisvaral puudub kasutusluba, võib see takistada tehingu tegemist. Pank ei pruugi anda laenu kinnisvara soetamiseks, millel puudub kasutusluba, äärmisel juhul lisavad nad lepingusse eelduse, et kasutusluba peab olema olemas teatud aja jooksul. See toob ostjale kaasa täiendavaid ning ettenägematuid lisakulusid ja ajakulu. Kui ostja ei ole valmis neid riske võtma, siis võib ta ka loobuda tehingust. Kirjutasime sellest lähemalt artiklis: Kasutusloa tähtsus kinnisvara ostul ja müügil.

Teine ning ilmselt kõige suurem probleem on kindlustusjuhtumid- näiteks tulekahjud.
Kui tulekahju tekib selle tõttu, et elektrisüsteem ei vastanud nõuetele, siis on kindlustusseltsil õigus kahjuhüvitist vähendada või maksmisest sootuks keelduda. Kasutusloa taotlemise vajalikuks osaks on elektrisüsteemide kontroll, millega kontrollitakse elektrisüsteemi vastavust kehtivatele nõuetele ning selgitatakse välja, kas seda on ohutu kasutada ehitusprojektis kirjas oleval eesmärgil. Kui vajalik kontroll oleks varem tehtud, oleks puudused avastatud ning tulekahju poleks toimunud. Sarnaseid probleeme võib ette tulla ka gaasipaigaldistega.

Kasutusloa puudmine võib kaasa tuua ka rahatrahvi

Lisaks eelnevale on oht saada omavalitsuselt trahvi, kui elatakse hoones, millel puudub kasutusluba. Ehitamise kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega ei ole pelgalt riiklik sund. Eesmärk (Ehitusseadustikus tulenevalt) on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitisregistri korrektsed andmed on vajalikud ka hoonete ohutuse hindamiseks ja selleks, et langetada õigeid otsuseid kütte-, vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või prügiveo korraldamisel.

Kui suur on trahv?

Kohalikul omavalitsusel oli kuni 01.07.2015. a kehtinud ehitusseaduse (§ 68 ja § 29) ja on ka täna kehtiva ehitusseadustiku (§ 139) alusel võimalus koostada kasutusloata kasutamise eest rahatrahv. Ehitusseadustiku § 139 alusel on võimalik kasutusloata kasutamise eest, kui ehitusluba oli nõutav, karistada isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Karistusseadustiku § 47 lõike 1 kohaselt on trahviühik rahatrahvi baassumma, mille suurus on 4 eurot.

See, kui suures ulatuses ja kas üldse rahatrahvi määratakse, on kohtuvälise menetleja (näiteks kohaliku omavalitsuse) kaalutlusotsus, selgitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning lisab, et senises tavapärases praktikas edastatakse kodanikule juhised läbi märgukirja/ettekirjutuse ja antakse eelnevalt vabatahtlik täitmise tähtaeg.

Ehitusseadustiku § 133 kohaselt võib ettekirjutuse täitmata jätmise korral korrakaitseorgan rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.

Kinnisvara omanikuna ennetage võimalikke probleeme ja ajage hoone dokumendid esimesel võimalusel korda

Kui teie hoonel puudub täna kasutusluba, siis on mõistlik probleemide ennetamiseks alustada esimesel võimalusel kasutusloa saamise protsessi!
Kui kogu protsess tundub teie jaoks liiga keeruline, siis ärge kahelge pöördumast Vanamaja ekspertide poole.

Võtke meiega ühendust (saada hinnapäring) juba täna ja me aitame teil kasutusloa saada!