Kasutusluba: Kasutusloa taotlemisel tekkivad küsimused ja vastused

Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. See dokument tõendab, et hoone on turvaline ja ohutu kasutamiseks, olenemata selle otstarbest – olgu see siis elamispind või äriruum.

Kasutusluba on oluline dokument ehitise seadustamisel, kuid miks see on nii oluline? Järgnevast artiklist saad teada mis on kasutusluba, miks on kasutusluba vajalik ning millistele hoonetele on kasutusluba kohustuslik. Anname vastused enim küsitud küsimustele seoses kasutusloaga.

Mis on kasutusluba?

Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. See dokument tõendab, et hoone on turvaline ja ohutu kasutamiseks, olenemata selle otstarbest – olgu see siis elamispind või äriruum.

Miks on kasutusluba nii oluline?

1. See tõendab hoone vastavust standarditeleKasutusluba on kinnitus selle kohta, et hoone vastab kõikidele kehtivatele ehitusnõuetele, sealhulgas tuleohutus-, elektriohutus- nõuetele. Kasutusluba tagab selle, et hoonet on ohutu kasutada. Lisaks sellele, et kasutusluba tagab turvatunde maja omanikule, annab see kindluse ka kohalikule omavalitsusele, et tema valitsusüksuses paiknevad ehitised on kasutamiseks ohutud.

2. Kindlustus ja ohutus: Kasutusloata majade puhul tekib õigustatud küsimus, kas need hooned vastavad üldse kehtivatele ohutusnõuetele ning kas neid on ohutu kasutada. Eriti murettekitav on olukord, kus kasutusloata majas toimub tulekahju, mille põhjuseks võivad olla kontrollimata elektrisüsteemid. Sellises olukorras võib kindlustus võtta kasutusele ebameeldivaid meetmeid, näiteks vähendada kahjuhüvitise summat või isegi keelduda selle maksmisest.

Nimelt on kasutusloa taotlemise vajalikuks osaks elektrisüsteemide kontroll, millega kontrollitakse elektrisüsteemi vastavust kehtivatele nõuetele. Kui vajalik kontroll oleks majas varem tehtud, oleks puudused avastatud ning tulekahju poleks toimunud. Kirjutasime sellest lähemalt ka siin: Kasutusloa puudumise tagajärjed kindlustusjuhtumite puhul: Miks see võib takistada kahjude hüvitamist

3. Kasutusluba mõjutab kinnisvara hinda: Kasutusloa olemasolu on eriti oluline kinnisvara müügil, kuna see võib mõjutada nii müügi kiirust kui ka hinda. Kui müüdaval kinnisvaral ei ole kasutusluba, võib see takistada tehingu tegemist, kuna pank ei pruugi anda laenu sellise kinnisvara soetamiseks või lisab eelduse, et kasutusluba peab olema olemas teatud aja jooksul. See toob ostjale kaasa täiendavaid ning ettenägematuid lisakulusid ja ajakulu. Kui ostja ei ole valmis neid riske võtma, siis võib ta loobuda tehingust.

Lisaks sellele võib kasutusloa puudumine vähendada kinnisvara kättesaadavust, kuna kasutusloata maja saavad endale lubada ainult need huvilised, kellel on võimalus kinnisvara kas ilma pangalaenuta või märkimisväärselt suurema omafinantseeringuga osta. See võib tähendada seda, et müüja kaotab potentsiaalseid ostjaid ja on lõpuks sunnitud müüma kinnisvara madalama hinnaga või võib müük jääda sootuks tegemata.

4. Pangad nõuavad seda: Kui plaanite osta kinnisvara, siis nõuavad pangad sageli kehtivat kasutusluba. Selle puudumine võib mõjutada teie laenutaotluse heakskiitu või laenutingimusi. Kirjutasime sellest lähemalt siin: Kasutusloa tähtsus kinnisvara ostul ja müügil

Millistele hoonetele on kasutusluba kohustuslik?

Hoonetele, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mille kohta on ehitisregistris korrektne kanne ning mida pole pärast seda laiendatud või rekonstrueeritud, ei ole kasutusluba vaja, ent kui maja on pärast 1995. aastat ehitatud, laiendatud või rekonstrueeritud, on kasutusluba kohustuslik

Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega.

Kas ja millist dokumenti vaja läheb, on määratud tabelis:

Kuidas kontrollida, kas minu hoonel on kasutusluba või mitte?

Kui te pole kindel, kas teie ehitisel on kasutusluba, siis kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistri keskkonnas ehr.ee. Selleks minge aadressile ehr.ee ning toimige järgnevalt:

1. Kirjutage otsingusse ehitise aadress või katastritunnus
2. Klikkige otsitava ehitise “ehitusregistri koodile”
3. Valige loendist alampunkt “Dokumendid”
4. Kui kasutusluba on väljastatud ja registrisse kantud, siis leiate kasutusloa dokumentide loendist.

Millest alustada kui selgub, et hoonel puudub kasutusluba?

Esmalt tuleks üle vaadata, kas ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekt vastab tänasele olukorrale või on teostatud ehituslikke muudatusi. Viimasel juhul tuleb teha muudatusprojekt, kus kajastatakse ära tehtud muudatused.
Oluline on ka see, et kasutusloa taotluse juurde tuleb lisada nii ehitusloa aluseks olnud projekt kui ka muudatusprojekt. Vajalik on ka dokumentatsioon, mille abil tõestada, et elamu on tõesti ehitatud projekti järgi. Siia kuuluvad ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, toimivusdeklaratsioonid, ehitusmaterjalide sertifikaadid jms.

Milline dokumentatsioon tuleb esitada kasutusloa taotlemiseks?

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse elektrooniliselt ehitisregistri www.ehr.ee kaudu.
Siin on täpsem näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

 • Kasutusloa taotlus;
 • Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed (ehitusloa saanud projekt või mõõdistusprojekt)
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
 • elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
 • gaasipaigaldise audit (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
 • ehitustööde päevikud (nende puudumisel ehitise audit);
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
 • energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
 • ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
 • Veevarustus kanalisatsioon;
 • Elekter;
 • Gaas;
 • Prügivedu
 • Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
 • ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

Tasub meeles pidada, et edukaks taotlemiseks on oluline esitada dokumendid seaduses nõutud kujul.

Mida teha kui kasutusloa taotlemiseks vajaminevad dokumendid puuduvad?

Kui igasugune dokumentatsioon ehitise kohta puudub, olgu selleks siis ehitusprojekti, teostusdokumentatsiooni või millegi muu puudumine ja omanik ei suuda ära tõestada, et ehitis on nõuetele vastavalt ehitatud, siis tuleb teostada ehitise audit. Ehitise auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne.
Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitamise ajal kehtinud nõuetele ja/või ehitise ohutusele esitavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb ametile läbi ehitisregistri esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 2 ning audit koos asjakohase dokumentatsiooniga. Ehitise auditist saad täpsemalt lugeda siit: Kõik ehitise auditist.

Kuhu pöörduda, kui vajan abi kasutusloa taotlemisega?

Kui kogu asjaajamine tundub keeruline, siis oleme sulle abiks kasutusloa taotlemisel! Meilt saate tellida terviklahenduse!
Kui soovid säästa aega, vaeva ja tagada sujuv kasutusloa taotlemise protsess, siis pöördu julgelt meie spetsialistide poole, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Meilt saate tellida ehitise auditi. Meie ekspertide kogemused ja teadmised võivad olla hindamatu väärtusega ning nad aitavad sul läbida kõik vajalikud sammud, et tagada edukas kasutusloa saamine.
Tule meie tasuta konsultatsioonile ning paneme plaanid paika! Konsultatsioonil saame koostada ka täpse hinnapakkumise.

BRONEERIN TASUTA KONSULTATSIOONI!