Kasutusluba või kasutusteatis – millal mida esitada

Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis.

Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kuid millal on vajalik kasutusluba ning millal piisab kasutusteatisest? Artikkel annab vastused.

Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis (hoone või rajatis) on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega

Kas ja millist luba täpsemalt vaja läheb, on määratud allolevas tabelis:

 *Täiendav teave kasutusteatise puhul: tasub teada, kui ehitis asub näiteks muinsus- või looduskaitsealal, samuti kui on tegemist miljööväärtuslikul alal asuva hoone või väärtusliku üksikobjektiga.

Kasutusloast ja kasutusteatisest üldisemalt

Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele võtmist, tuleb ehitise omanikul taotleda kasutusluba või teavitada ehitise kasutamisest või kasutusotstarbe muutmisest kasutusteatise esitamisega.

Hoonetele, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mille kohta on ehitisregistris korrektne kanne ning mida pole pärast seda laiendatud või rekonstrueeritud, ei ole kasutusluba vaja, ent kui maja on pärast 1995. aastat ehitatud, laiendatud või rekonstrueeritud, on kasutusluba kohustuslik

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse elektrooniliselt ehitisregistri www.ehr.ee kaudu.

Siin on täpsem näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

 • Kasutusloa taotlus;
 • Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed (ehitusloa saanud projekt või mõõdistusprojekt)
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
 • elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
 • gaasipaigaldise audit (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
 • ehitustööde päevikud (nende puudumisel ehitise audit);
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
 • energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
 • ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
 • Veevarustus kanalisatsioon;
 • Elekter;
 • Gaas;
 • Prügivedu
 • Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
 • ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

*Tasub meeles pidada, et edukaks taotlemiseks on oluline esitada dokumendid seaduses nõutud kujul.

Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul (vaata ülalolevat tabelit). Nimetatud juhtudel tuleb koos kasutusteatisega esitada ehitusprojekt, mille järgi ehitist ehitati (sh tehnovarustuse projektid). Siin on täpsem nimekiri dokumentidest:

Koos kasutusteatisega esitatavad ehitusdokumendid:

ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati
vajadusel ehitusjärgne teostusmõõdistamine (nt tehnovõrgud, ehitise laiendamine)
• ehituspäevik
• tehnosüsteemi või –seadme mõõdistusprotokol
l
• muud asjakohased (ehitus)dokumendid, mis võimaldavad saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest (nt korstnapühkimise akt);
• vajadusel tõendid ehitise kasutuseelse auditi kohta
• elektri- ja/või gaasipaigaldise ja/või lifti kasutusele võtmisel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka kasutuseelse auditi järeldusotsus, millest nähtub vastavus nõuetele.

Kuna kasutusteatist menetletaks 10 päeva jooksul, siis on soovituslik:

• kasutusteatise esitaksid kinnisasja omanikud ühiselt või korteriühistu;
• naabrite nõusolek on vajalik, kui ehitise kasutusotstarbe muutmine võib tekitada mõjutusi naabritele (nt äriotstarbeline ehitis elamupiirkonnas jms) või on tegemist piiriäärse ehitisega

Abi ehitise seadustamisel

Kui vajate abi ehitise seadustamisel,  siis saatke meile päring SIIT ning jätke kogu asjaajamine meie spetsialistide hoolde, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Nii säästate enda aega ning kogu asjaajamine sujub kiiresti!