Kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus: olulised sammud ja nõuanded

Ehitusprojekti tuleohutus

Tuleohutus on teema, mis puudutab meid kõiki, olgu tegemist uue ehitise projekteerimise või olemasoleva hoonega. Järgnevas artiklis vaatleme tähtsamaid tegureid, mida tuleohutuse seisukohast tuleks arvesse võtta uue hoone projekteerimisel ning kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus.

Tulekahjud tekivad enamasti ootamatult ja seetõttu on oluline tagada, et hoones oleks tule- ja suitsuteke ning levik maksimaalselt piiratud. Selleks on loodud mitmeid seadusi ning seda kontrollib Päästeamet, kas ehitusprojekt vastab nõuetele.
Tuleohutuse osas kirjeldatakse projekteeritud lahendusi nii tekstiliselt seletuskirjas kui ka graafiliselt joonistel. Oluline on läbi mõelda evakuatsioonipääsud ja -valgustus, kaitsepaigaldised ning hoonesse valitud toodete tulepüsivusklassid.
Tulekahju puhkemisel on oluline tagada mitmed ohutuse tagamise meetmed. Näiteks ehitise kandevõime peab säilima ettenähtud aja jooksul ning tule ja suitsu teke ning levik peavad olema piiratud. Samuti tuleb tagada, et tuli ei leviks naaberehitistele ning et evakuatsioon oleks ohutu. Lisaks tuleb arvestada ka päästemeeskondade ohutuse ja tegutsemisvõimalustega. Kõik need meetmed aitavad vähendada tulekahju riski ja tagada inimeste turvalisuse tulekahju korral.

Mida ütlevad meile seadused?

Ehitusprojektide koostamisel on oluline täita majandus- ja taristuministri määruse “Nõuded ehitusprojektile” nõudeid, et tagada ehitiste ohutus ja vastavus seadusandlikele nõuetele. Lisaks tuleb ehitusprojekti tuleohutusosa kontrollida Päästeameti poolt, mis hindab projekti vastavust tuleohutusnõuetele, mis on esitatud nimetatud määruse § 22-s.
Koostatud juhendi eesmärgiks on selgitada määruses esitatud nõudmisi. Juhend ei taga Päästeameti kooskõlastust ehitusloa taotlemiseks esitatavale ehitusprojektile. Kõik projektid vaadatakse läbi ja hinnatakse Päästeameti poolt eraldi ning lähtuvalt sellest tehakse otsus kooskõlastamise kohta. Ehitusprojekti eripärast sõltuvalt võib projektile lisanduda ka muid nõudmisi.

Mis peab olema ehitusprojekti tuleohutusosas?

Projekti koostamisel võib kasutada standardit EVS 932 „Ehitusprojekt“, kus on täpsemalt selgitatud, mida tuleb projekti tuleohutusosas esitada ja kirjeldada. Hoonetele esitatavad tuleohutusnõuded on toodud Siseministri määruses „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi ehituslike tuleohutusnõuete määrus). Lisaks määruses toodud piirväärtuste järgimisele, võimaldab ehituslike tuleohutusnõuete määrus tuleohutuse tõendamisel kasutada asjakohaseid tehnilisi norme ja standardeid ning analüütilist tõendamist. ÜLDIST Tuleohutuse osas kirjeldatakse projekteeritud lahendusi nii tekstiliselt seletuskirjas kui ka graafiliselt joonistel. Ehitusprojekti tuleohutusosa võib koosneda viidetest ehitusprojekti muudele osadele, näiteks joonistele või skeemidele, kui andmed kajastuvad muudel projekti osadel.

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSAS PEAB OLEMA VÄHEMALT:
 1. Tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu
 2. Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve
 3. Tuleohutuskuja, kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad, eripõlemiskoormus
 4. Tuleohuklass ja tulekaitsetase
 5. Tuletõkkesektsioonid, konstruktsioonide tulepüsivus, tuletundlikkus
 6. Hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa
 7. Suitsutsoonid ja suitsueemalduse põhimõtted
 8. Asendiplaan ja situatsiooniskeem
 9. Päästemeeskonna juurde- ja sissepääs
 10. Tulemüüride, tuletõkkekonstruktsioonide, tuletõkkeavatäidete ja läbiviikude asukohad
 11. Evakuatsioonilahendus
 12. Pääsud keldrisse, pööningule, katusele
 13. Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi tuleohutus
 14. Tuleohutuspaigaldised
 15. Ehitise väline tulekustutusvesi
 16. Muud tuleohutust mõjutavad tegurid ja tuleohutusabinõud ehitises
Kuidas saame meie sind aidata 

Pakume arhitektidele ja inseneridele ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamist projekti eriosana. Koostame igale objektile tervikliku tuleohutuse kontseptsiooni, mis arvestab objekti iseärasusi ja väldib üledimensioneerimist. Tehes seda tööd igapäevaselt, on meie tuleohutusekspert kursis viimaste tuleohutusnõuetega ja parimate praktikatega. Sellest tulenevalt saame lubada aja ja raha kokkuhoidu nii arhitektile kui ehitusprojekti tellijale.
Pakkumise saamiseks saada meile päring SIIT