Saa teada: Kasutusteatis või kasutusluba?

Saa teada: Kasutusteatis või kasutusluba?

Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega.  Kuid millal vajad kasutusluba ning millal piisab kasutusteatisest?

Kasutusluba ja kasutusteatis

Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele võtmist, tuleb ehitise omanikul taotleda kasutusluba ( Kasutusloa kohta saad lugeda lähemalt SIIT ) või teavitada ehitise kasutamisest või kasutusotstarbe muutmisest kasutusteatise esitamisega.

Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul. Vaata täpsemalt siit: Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta. Nimetatud juhtudel tuleb koos kasutusteatisega esitada ehitusprojekt, mille järgi ehitist ehitati (sh tehnovarustuse projektid).

Koos kasutusteatisega esitatavad ehitusdokumendid:

• ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati
• vajadusel ehitusjärgne teostusmõõdistamine (nt tehnovõrgud, ehitise laiendamine)
• ehituspäevik
• tehnosüsteemi või –seadme mõõdistusprotokoll
• muud asjakohased (ehitus)dokumendid, mis võimaldavad saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest (nt korstnapühkimise akt);
• vajadusel tõendid ehitise kasutuseelse auditi kohta
• elektri- ja/või gaasipaigaldise ja/või lifti kasutusele võtmisel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka kasutuseelse auditi järeldusotsus, millest nähtub vastavus nõuetele.

Kasutusteatise menetluse protsess

Kasutusteatis esitatakse vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

• Ehitusjärelevalve insener kontrollib 10 päeva jooksul alates kasutusteatise esitamise päevast arvates riikliku järelevalve tegemise käigus ehitise või selle osa vastavust ehitise ohutuse nõuetele ja ehitusprojektile.

Kontrollitakse, kas seoses kasutusteatises märgitud ehitise kasutamise või selle kasutusotstarbe muutmisega tuleb: 

• viia ehitis nõuetega vastavusse
• kooskõlastada ehitise kasutamine või kasutusotstarbe muutmine pädeva asutusega
• kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik ehk naaber.

Kui planeerimisosakond ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Kuna kasutusteatist menetletaks 10 päeva jooksul, siis on soovituslik:

 

• kasutusteatise esitaksid kinnisasja omanikud ühiselt või korteriühistu;
• naabrite nõusolek on vajalik, kui ehitise kasutusotstarbe muutmine võib tekitada mõjutusi naabritele (nt äriotstarbeline ehitis elamupiirkonnas jms) või on tegemist piiriäärse ehitisega

Abi ehitise seadustamisel

Kui vajate abi ehitise seadustamisel,  siis saatke meile päring SIIT ning jätke kogu asjaajamine meie spetsialistide hoolde, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Nii säästate enda aega ning kogu asjaajamine sujub kiiresti!