Ehitise ebaseaduslikkus – mida see tähendab ja kuidas ehitis seadustada?

Kahjuks leidub endiselt palju ehitisi, mis on ehitatud õigusvastaselt ehk ebaseaduslikult.

Endiselt on palju neid inimesi, kes ei ole kursis, et ehitustegevusega kaasneb ka ehitusloa taotlemine või ehitus- ja kasutusteatise esitamine. Kindlasti on ka neid, kes asuvad ehitama kohe, kui idee tekib ning mõeldakse, et teen vajalikud tööd ära ja kui vaja, siis alles hakkan seadustama. Kahjuks selline suhtumine muudab hilisema seadustamise pigem keeruliseks ja teatud juhtudel isegi võimatuks. Kuid millised on võimalused ebaseadusliku ehitise seadustamiseks? Järgnev artikkel annab vastused.

Mis on ebaseaduslik ehitis ning ebaseaduslik ehitustegevus?

Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis.
Kui omavoliline ehitustegevus on aset leidnud peale ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015), siis sellise ehitise seadustamiseks tuleb taotleda ehitusluba või -teatis samadel tingimustel nagu oleks pidanud seda tegema juba enne ehitustegevuse algust.

Enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015) ehitatud ehitiste seadustamiseks on kehtestatud erireegild ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses. Erireeglid jagavad seadustamise kahte kategooriasse:

  • Ehitised, mis on ehitatud enne 01.01.2003 (enne ehitusseaduse vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt;
  • Ehitised, mis on ehitatud peale 01.01.2003 aga enne 01.07.2015 (enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning lisaks vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Tagantjärele seadustamine võib olla keerukas ja kulukas

Õigel ajal ehitusloa taotlemine on alati odavam kui hiljem omavolilise ehitise seadustamine. Rahakulu ebaseaduslike ehitiste seadustamiseks sõltub väga paljuski konkreetsest hoonest. Omavolilise ehitise teeb kulukamaks ehitusprojekti või vastavalt vajadusele muudatusprojekti koostamine. Kõige suurem kulu ebaseadusliku ehitamise puhul ei pruugi olla ka ehitusprojekt, vaid see, kui ebaseaduslik ehitis tuleb mingil põhjusel ümber ehitada.

Ehitiste puhul on erinevaid seadusele mittevastamisi väga palju. Näiteks:

  • Rekonstrueerimine (katusealuse väljaehitamine, kandekonstruktsiooni lammutamine, rõdude kinniehitamine, kahe korteri kokkuehitamine, planeeringu muutmine)
  • Projektist mööda ehitamine (üle kinnistu piiri ehitamine või piirile liiga lähedale 
ehitamine)
  • Ehituskeeluvööndisse ehitamine
  • Tehnosüsteemide muutmine (sauna ehitus korterisse, köögi asemele vannitoa 
ehitus)
  • Pinnaandmete mittevastavus tegelikkusega
  • Registrist kõrvalhoonete andmete puudumine

Ehitise ohutuse ja seadusele vastavuse tõendamiseks on vaja teostada erinevad aktid, auditid ning ekspertiisid. Kuid millest siis alustada?

Tee põhjalik uurimistöö:

Esiteks on oluline koguda võimalikult palju teavet ehitise kohta. See hõlmab ehitise vanust (ehitustegevuse aega tuleb omavalitsusele ka tõendada), ehitusplaanide olemasolu, tehtud muudatusi ja täiendusi ning ehitise vastavust kehtivatele ehitusnormidele ja -eeskirjadele.
Võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, et saada selgust protsessi ja nõuete osas. Oluline on teada saada, millised on kehtivad ehitusnõuded ning millised on tagajärjed ebaseadusliku ehitise korral.

Konsulteerige spetsialistidega:

Ebaseadusliku ehitise seadustamine võib olla keeruline ja nõuda spetsiifilisi teadmisi ehitusalal. Soovitav on konsulteerida professionaalsete arhitektide, inseneride või juristidega, kes saavad anda teile õigeid juhiseid ja nõu seadustamisprotsessi kohta. Võite julgelt pöörduda ka meie spetsialistide poole, kes tegelevad igapäevaselt ehitiste seadustamisega. Aitame teid vajalike dokumentide koostamisel ja koondamisel ning auditite läbiviimisel. Töötame välja teie ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võttes tegevuskava ning aitame seadustada teie ehitise. Saada meile päring SIIT või tule TASUTA konsultatsioonile.

Dokumentide esitamine:

Oluline samm ebaseadusliku ehitise seadustamisel on dokumentide esitamine. Koos taotlusega tuleb esitada ka vajalik dokumentatsioon, sealhulgas ehitise plaanid, tehnilised kirjeldused ja muu oluline teave, mis tõendab, et ehitus vastab nõuetele. Ehitise ohutuse ja seadusele vastavuse tõendamiseks on vaja teostada uuringud ja koostada auditid. Täpsema nimekirja leiate SIIT

Muudatuste tegemine:

Ebaseadusliku ehitise seadustamisel võib osutuda vajalikuks teha muudatusi või parandusi, et ehitis vastaks kehtivatele ehitusnõuetele. See võib hõlmata struktuurilisi muudatusi, tuleohutuse parandamist, elektrisüsteemide uuendamist või muid olulisi kohandusi. Oluline on teha koostööd kvalifitseeritud spetsialistidega, et tagada ehitise vastavus kehtivatele standarditele.

Inspektsioonid ja kontrollid:

Seadustamisprotsessi käigus võivad kohalikud omavalitsused teostada inspektsioone ja kontrollida ehitise vastavust nõuetele. See võib hõlmata ehitise tehnilist hindamist, dokumentide läbivaatamist ning tööde ja muudatuste kontrollimist. Oluline on olla valmis koostööks ja tagada, et ehitise kõik osad vastavad kehtivatele eeskirjadele.

Ebaseadusliku ehitise seadustamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess

Ebaseadusliku ehitise seadustamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess, kuid ärge muretsege – meie saame teid aidata! Meie spetsialistid tegelevad ehitiste seadustamisega igapäevaselt ja omavad põhjalikke teadmisi seadusandlusest ning protsesside läbiviimisest.

Meie eesmärk on leida teile parim võimalik lahendus, mis võtab arvesse teie vajadusi ja ehitise eripärasid.

Kui vajad abi ehitise seadustamisel, siis tule meie TASUTA konsultatsioonile või saada meile päring enda küsimustega SIIT!